گالری

نوشته های من

5 آذر 1399
میراث مولود عظیم پور

      رویکرد عمیقا شخصی و فی البداهه در نقاشی های من، در حقیقت تداوم اصول هنر غیرشکلی انتزاعی از یک سو و ذهنیت ...

6 مهر 1398
فیگورهای من

  پیدایش فیگورهایم به موضوع وجود من در این زمان  باز می گردد. در تمامی آثار این مجموعه من در حالی در کنار فیگورهایم ایستاده ...

6 مهر 1398
نقاشی های من

  در این شیوه برآزادسازی انرژی درونی به شکلی کنترل شده تاکید می شود. در این آثار هر چه دخالت نقاش کمتر باشد، نقاشی بیشتر ...

تلفن

+98 990 188 9094

آدرس

ایران

ایمیل

info@moloodazimpour.com